Algemene voorwaarden


1. Toepassing en goedkeuringsvoorwaarden
1.1. De bestelling en verkoop van producten via www.fittogo.be wordt u aangeboden door Proprio Marte BVBA, met ondernemingsnummer 0556.870.070 en zetel te 9300 Aalst, Regelsbruggestraat 49A (hierna de verkoper of Fit.to.go Finest Fitness). Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

1.2. Onder “koper” wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere producten aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop.

1.3. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.fittogo.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op onze webshop staat staat onder voorbehoud van typfouten online.

1.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop in de zaak van de verkoper.

1.5. De verkoper kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres geen postbusadres is.

1.6. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.

1.7. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2. De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres.

3. Prijzen
3.1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen.

3.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling
4.1. Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden : Maestro, MasterCard, Visa, Ideal, Bancontact, Paypal, Sofort, Giropay … Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

4.2. De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

4.3. De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour.

5. Levering
5.1. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2. Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangeduide levertijden zijn slechts indicatief.

5.3. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen verkoper en koper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Verzakingsrecht
6.1. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2. De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

6.3. De goederen moeten binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar : Proprio Marte BVBA, Fit.to.go Finest Fitness, Regelsbruggestraat 49A, 9300 Aalst.

6.4. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

6.5. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van de levering.

7. Retourneren van producten
7.1. Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst bij Fit.to.go Finest Fitness, Regelsbruggestraat 49A, 9300 Aalst crediteren wij de geldende waarden. Een saldo in uw voordeel wordt gerestitueerd. Het recht op volledige restitutie vervalt na 14 dagen.

7.2. Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden.

7.3. U dient de producten in een geschikte verpakking terug te sturen en geen stickers en/of tape te plakken op de originele verpakking. Het schrijven op de originele verpakking is niet toegestaan.

7.4. Indien u gebruik wil maken van een volledige restitutie, dient u de producten in originele verpakking te retourneren. Onderstaande punten leiden tot waardevermindering : beschadigde originele verpakking (doos, zak, pot, emmer, fles), tape en/of stickers op de originele verpakking, verscheurde en/of ontbrekende folie, viezigheid of krassen op het product.

8. Privacy

8.1. Verwerking van de persoonsgegevens
De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/649 (GPDR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Fit.to.go Finest Fitness verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account. Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld : uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens/kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Fit.to.go Finest Fitness enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Fit.to.go Finest Fitness in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Fit.to.go Finest Fitness toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het bestelformulier, bij het aanmaken van een account.

Fit.to.go Finest Fitness kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald :

  • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Fit.to.go Finest Fitness en de betrokkene;
  • Wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de verkoper te behartigen;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Fit.to.go Finest Fitness wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@fittogo.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00
Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

8.2. Contactformulier
Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Fit.to.go Finest Fitness deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@fittogo.be.

8.3. Bestelformulier
Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Fit.to.go Finest Fitness wanneer u een bestelling plaatst via het bestelformulier van de webshop. Dit laat ons toe om uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal de gegevens zijn opgeslagen, worden zij bewaard in uw persoonlijke account zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. Hierdoor zullen uw latere transacties bovendien sneller verlopen.

Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door Fit.to.go Finest Fitness van de door u geplaatste bestelling.

8.4. Account
Als u nieuw bent als bezoeker of klant, of voor de eerste maal uw aankopen via de website van Fit.to.go Finest Fitness verricht, dient u zich te registreren om een account aan te maken.
Fit.to.go Finest Fitness vraagt daarbij naar die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om een vlotte levering en service mogelijk te maken. Uw gegevens bevinden zich bij Fit.to.go Finest Fitness in een veilige omgeving : zowel uw persoonlijke als bankgegevens zijn beschermd.

Uw gegevens worden door Fit.to.go Finest Fitness ook gebruikt om u nog beter te dienen en u op de hoogte houden van voor u mogelijk interessante aanbiedingen en producten. Indien u dit niet (meer) wenst, kan u zich eenvoudig uitschrijven voor deze dienst via mail naar info@fittogo.be.

8.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens
Fit.to.go Finest Fitness verbindt er zich toe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

8.6. Kinderen
Fit.to.go Finest Fitness heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan achttien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren, zonder het voorafgaand akkoord van de ouders.

De verkoper adviseert de ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Fit.to.go Finest Fitness, verzoekt de verkoper hem of haar om Fit.to.go Finest Fitness te contacteren via info@fittogo.be. Fit.to.go Finest Fitness zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

9. Cookie policy
Door het gebruik van cookies verzamelt Fit.to.go Finest Fitness uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Fit.to.go Finest Fitness deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Fit.to.go Finest Fitness intrekken.

Cookies zijn tekstbestanden die door Fit.to.go Finest Fitness op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Fit.to.go Finest Fitness informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden of zodat u sneller een aankoop kan doen in de webshop. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Fit.to.go Finest Fitness-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@fittogo.be.

9.1. Google en Google Analytics
De website van Fit.to.go Finest Fitness gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. Cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Fit.to.go Finest Fitness zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

9.2. Facebook
De website van Fit.to.go Finest Fitness maakt gebruik van een Facebook pixel. Deze pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel. Dit betekent dat uw gegevens op de Fit.to.go Finest Fitness-website worden bijgehouden door de pixel. Fit.to.go Finest Fitness verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

9.3. Het gebruik van cookies beletten
U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Fit.to.go Finest Fitness contacteren via info@fittogo.be.

9.4.Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser
Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

10.Cadeaubonnen
10.1. Cadeaubonnen van Fit.to.go Finest Fitness zijn enkel geldig in Fit.to.go Finest Fitness Aalst.

10.2. Cadeaubonnen zijn slechts 12 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terugbetaalbaar.

11. Toepasselijk recht
11.1. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben is onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.